https://t-farm.vn/wp-content/uploads/2020/09/118030922_606718283309679_4123915529952770257_n-1-640x360.jpg

Các Phòng được thiết kế theo bằng sáng chế số 16/139097 tại USPTO-Mỹ do Công ty Treant Protector PTE., LTD sở hữu và khai thác về công nghệ Giả Lập Khí Hậu và Thổ Nhưỡng